Vedtægter

§1    Navn og hjemsted: 

Navnet er Egedal Landsbyråd, og dets hjemsted er Egedal Kommune.

§2    Formål:

Landsbyrådets formål er, at:
  • skabe et forum, hvor alle landsbyer i kommunen er repræsenterede, og hvor medlemmerne kan inspirere hinanden, udveksle viden og erfaringer, debattere, aftale og skabe tiltag, der kan tjene medlemmernes fælles interesser samt holde kontakt til bl.a. offentlige myndigheder, herunder ikke mindst kommunen

  • sikre borgerne i landsbyerne størst mulig indflydelse på sager, der vedrører dem,

  • at være opmærksom på kommunale, regionale og statslige tiltag af interesse for medlemmerne,

  • løse opgaver af fælles interesse for medlemmerne,

  • alene arbejde med emner og forslag, som der er enighed om.


§3    Medlemmer:

Som medlemmer optages landsbyforeninger, bylaug, sogneforeninger, landsbyråd, borgerforeninger o.l., der arbejder upolitisk for en landsbys interesser. Der kan alene optages foreninger, som er åbne for alle borgere i den pågældende landsby. En landsby kan ikke repræsenteres af mere end én forening (dvs. kun en forening fra hver by kan optages i landsbyrådet).

Som medlemmer kan optages foreninger med hjemsted i følgende landsbyer: Ganløse, Hove, Knardrup, Ledøje, Nybølle, Skenkelsø, Slagslunde, Smørumovre, Sperrestrup, Søsum, og Veksø, samt øvrige mindre bysamfund efter bestyrelsens skøn.

Medlemskontingentet fastsættes årligt af det ordinære delegeretmøde. Kontingentrestance på 3 måneder sidestilles med udmeldelse af landsbyrådet. 

Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens forpligtelser. 

§ 4 Delegeretmødet

Landsbyrådets øverste myndighed er delegeretmødet, i hvilket hver medlemsforening kan deltage med indtil 3 delegerede, som hver har en stemme. 

Ordinært delegeretmødet afholdes en gang årligt i april måned og indkaldes med 4 ugers varsel ved brev eller e-post til landsbyrådets bestyrelsesmedlemmer. Sammen med indkaldelsen udsendes landsbyrådets årsregnskab samt dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

    Valg af dirigent 
    Beretning 
    Regnskab
    Forslag
    Kontingentfastsættelse
    Valg af revisor og revisorsuppleant 

Forslag, der ønskes behandlet på delegeretmødet, skal være fremsendt til landsbyrådets formand inden udgangen af februar måned. 

Delegeretmødets beslutninger træffes ved simpelt flertal.


§ 5    Ekstraordinært delegeretmøde

Ekstraordinært delegeretmøde afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst en tredjedel af landsbyrådets foreninger/laug ønsker det. I sidstnævnte tilfælde skal motiveret begæring om afholdelse af det ekstraordinære delegeretmøde fremsendes til formanden, hvorefter bestyrelsen uden ugrundet ophold indkalder hertil med 14 dages varsel.

 

§ 6    Bestyrelse

Landsbyrådets bestyrelse udgøres af en af hver medlemsforening udpeget repræsentant.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
Formand og kasserer har prokura til foreningens midler.


§ 7    Regnskab og revision

Landsbyrådets regnskabsår er kalenderåret. Regnskab og status revideres af den af delegeretmødet valgte revisor.

 

§ 8    Vedtægtsændringer og foreningens ophør

Ændring af landsbyrådets vedtægter og beslutning om landsbyrådets ophør kan træffes af delegeretmødet ved simpelt flertal. Efter bortsalg af eventuelle aktiver udarbejdes et afsluttende regnskab og en tilhørende status, på grundlag af hvilken landsbyrådets midler fordeles ligeligt mellem dets medlemmer.


§ 9  Udmeldelse

En medlemsforening kan opsige medlemskabet af Landsbyrådet skriftligt senest 1. oktober med virkning fra det kommende årsskifte. Udmeldte foreninger har ikke andel i landsbyrådets formue. 


Fastsættelse af forretningsorden

Formand/sekretær skal senest 14 dage før bestyrelsesmøde indkalde med dagsorden. Alle bestyrelsesmedlemmer kan optage punkter til dagsorden. 
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper med personer uden for bestyrelsens kreds. 
Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov, dog minimum 2 gange årligt. 
Bestyrelsen skal arbejde for synliggørelse af rådets arbejde. 
Sekretæren sørger for referat til hvert bestyrelsesmedlem. 
Hvert år udarbejder kasseren regnskab for kalenderårets dispositioner. Revideret regnskab skal ligge klar i februar måned til godkendelse på delegeretmødet. 
Likvide midler indsættes på konto i pengeinstitut.
Comments